topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Abonare newsletter stiri juridice

In cazul in care doriti sa va abonati la ultimele noutati legislative, utlimele stiri, informatii complete din domeniul juridic va rugam dati click pe butonul de mai jos.

abonare newsletter

 

Legea nr.76 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

 

Capitolul I

Dispozitii generale

Articolul 1
În România fiecarei persoane îi sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de munca, precum si dreptul la asigurarile pentru somaj.

Articolul 2
Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate în vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.

Articolul 3
Masurile prevazute de prezenta lege au drept scop realizarea urmatoarelor obiective pe piata muncii:
a)prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;
b)încadrarea sau reîncadrarea în munca a persoanelor în cautarea unui loc de munca;
c)sprijinirea ocuparii persoanelor apartinând unor categorii defavorizate ale populatiei;
d)asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;
e)stimularea somerilor în vederea ocuparii unui loc de munca;
f)stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în cautarea unui loc de munca;
g)îmbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;
h)cresterea mobilitatii fortei de munca în conditiile schimbarilor structurale care se produc în economia nationala;
i)protectia persoanelor în cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.

Articolul 4
(1)În aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice, de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex si vârsta.
(2)Masurile si drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii de persoane defavorizate nu constituie discriminare în sensul prevederilor alin. (1).

Capitolul II Concepte privind piata muncii

Sectiunea 1 Termeni si expresii utilizate

Articolul 5
În sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
I. angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din România a unei persoane juridice straine cu sediul în strainatate, autorizata potrivit legii, care încadreaza forta de munca în conditiile legii;
II. loc de munca - cadrul în care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si în care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu;
III. persoana în cautarea unui loc de munca - persoana înregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în conditiile legii, pentru a fi sprijinita în ocuparea unui loc de munca;
IV. somer - persoana care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a)este în cautarea unui loc de munca de la vârsta de minimum 16 ani si pâna la îndeplinirea conditiilor de pensionare;
b)starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c)nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
d)este disponibila sa înceapa lucrul în perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;
e)este înregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza în conditiile prevazute de lege;
V. stagiu de cotizare - perioada în care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atât de catre asigurat, cât si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat;
VI. asigurat - persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj;
VII. indemnizatie de somaj - o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de învatamânt si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut încadra în munca;
VIII. masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca - acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor în cautarea unui loc de munca si, în mod deosebit, a somerilor pentru a dobândi statutul de persoana ocupata.

Sectiunea a 2-a Indicatori statistici privind piata muncii

Articolul 6
(1)La nivel national si teritorial situatiile si evolutiile de pe piata muncii sunt monitorizate, în principal, cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind:
a)resursele de munca;
b)populatia activa;
c)populatia ocupata;
d)somerii;
e)locurile de munca vacante;
f)indemnizatia de somaj;
g)populatia iesita din somaj prin ocupare, precum si prin parasirea pietei muncii;
h)rata somajului.
(2)Sistemul de indicatori statistici si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Articolul 7
(1)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza documentelor primare de înregistrare a somerilor, a comunicarilor facute de furnizorii de servicii de ocupare acreditati si de angajatori privind locurile de munca vacante, calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6
alin. (1) lit. d)-h) si alti indicatori specifici pietei muncii.
(2)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza, în functie de necesitati, analize, studii si cercetari statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocuparii, la nivel national si teritorial, pe domenii de activitate.

Articolul 8
(1)Pentru realizarea atributiilor prevazute la art. 7 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura conditiile materiale, organizatorice si manageriale corespunzatoare, elaboreaza si administreaza sistemul documentelor primare, constituie si exploateaza baza proprie de date.
(2)Pentru realizarea unor analize, studii si cercetari statistice speciale de natura celor prevazute la art. 7 alin. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate angaja si serviciile unor prestatori specializati.
(3)Metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale va fi avizata, potrivit legii, de Institutul National de Statistica.

Articolul 9
(1)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia sa faca publici indicatorii statistici privind piata muncii, cu o periodicitate care va fi stabilita o data cu sistemul de indicatori prevazut la art. 6 alin. (1).
(2)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va pune la dispozitie Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale indicatorii statistici, rezultatele cercetarilor statistice speciale, analizele si studiile statistice.

Articolul 10
(1)Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, în caror raza îsi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.
(2)Furnizorii de servicii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea fortei de munca în a caror raza îsi au sediul date privind numarul somerilor mediati si încadrati în munca.

Articolul 11
În vederea elaborarii strategiilor si politicilor, precum si pentru adoptarea unor masuri pe piata muncii, la nivel national, pe domenii de activitate, ramuri, sectoare economice sau zone, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale initiaza reglementari privind obligativitatea angajatorilor de a comunica informatiile necesare cu privire la forta de munca.

Articolul 12
În sensul prezentei legi, Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii:
a)calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-c);
b)furnizeaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca datele privind forta de munca, rezultate din cercetarile statistice proprii;
c)elaboreaza în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul a acestora;
d)avizeaza cercetarile statistice speciale realizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Sectiunea a 3-a Clasificarea ocupatiilor

Articolul 13
Clasificarea ocupatiilor din România este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupatiilor din economie, care se elaboreaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale în colaborare cu Institutul National de Statistica, cu alte ministere si institutii publice interesate si se aproba prin hotarâre a Guvernului.

Articolul 14
(1)Modificarea continutului Clasificarii ocupatiilor din România se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si cu avizul Institutului National de Statistica.
(2)Înscrierea de noi ocupatii în Clasificarea ocupatiilor din România se aproba, la solicitarea celor interesati sau în baza unor reglementari speciale, prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 15
Utilizarea Clasificarii ocupatiilor din România este obligatorie la completarea documentelor oficiale.

Sectiunea a 4-a Categorii de beneficiari

Articolul 16
Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele în cautarea unui loc de munca, aflate în una dintre urmatoarele situatii:
a)au devenit someri în sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);
b)nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de învatamânt sau dupa satisfacerea stagiului militar;
c)ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d)au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
e)straini care au fost încadrati în munca sau au realizat venituri în România, conform legii;
f)nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

Articolul 17
(1)Somerii prevazuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi în una dintre urmatoarele situatii:
a)le-a încetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor;
b)le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c)le-a încetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost încadrati în munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului;
d)militari angajati pe baza de contract carora li s-a desfacut contractul înaintea expirarii duratei pentru care a fost încheiat;
e)le-a încetat raportul de munca în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
f)au încheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
g)au încetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, în cazul recuperarii capacitatii de munca, nu mai pot fi reîncadrate în munca din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
h)la încetarea concediului platit pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului;
i)nu s-au putut reîncadra în munca dupa efectuarea stagiului militar din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului;
j)reintegrarea în munca, dispusa prin hotarâre judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost încadrate în munca anterior, din cauza încetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
k)le-a încetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
(2)Sunt asimilate somerilor persoanele aflate în situatiile prevazute la art. 16 lit. b), daca îndeplinesc urmatoarele conditii:
a)sunt absolventi ai institutiilor de învatamânt, în vârsta de minimum 18 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se încadreze în munca potrivit pregatirii profesionale;
b)sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de învatamânt, în vârsta de 16 ani, care, în cazuri justificate, sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt în imposibilitatea de a presta obligatia legala de întretinere datorata minorilor;
c)sunt persoane care, înainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost încadrate în munca si care într-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut încadra în munca.

Capitolul III Sistemul asigurarilor pentru somaj

Sectiunea 1 Categorii de asigurati

Articolul 18
(1)În sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, în conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în continuare asigurati.
(2)Asiguratii pot fi:
a)cetateni români care sunt încadrati în munca sau realizeaza venituri în România, în conditiile legii;
b)cetateni români care lucreaza în strainatate, în conditiile legii;
c)straini care, pe perioada în care au domiciliul sau resedinta în România, sunt încadrati în munca sau realizeaza venituri, în conditiile legii.
(3)Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, conform prezentei legi.

Articolul 19
În sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
a)persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;
b)functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
c)persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
d)militarii angajati pe baza de contract;
e)persoanele care au raport de munca în calitate de membru cooperator;
f)alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc în una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).

Articolul 20
Se pot asigura în sistemul asigurarilor pentru somaj, în conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane:
a)asociat unic, asociati;
b)administratori care au încheiat contracte potrivit legii;
c)persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
d)membri ai asociatiei familiale;
e)cetateni români care lucreaza în strainatate, conform legii;
f)alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc în una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).

Articolul 21
Angajatorii la care îsi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 19 sunt obligati sa depuna, în termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, la agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza îsi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj si dovada efectuarii acestei plati.

Articolul 22
(1)Persoanele prevazute la art. 20 care au cel putin vârsta de 18 ani pot încheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza îsi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2)Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe tara.

Sectiunea a 2-a Bugetul asigurarilor pentru somaj

Articolul 23
(1)Bugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj.
(2)Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale fundamenteaza anual, pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(3)Bugetul asigurarilor pentru somaj se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Articolul 24

(1)Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din:
a)contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care îsi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 19 lit. b)-e), asimilate angajatorului, potrivit prezentei legi;
b)contributiile individuale ale persoanelor prevazute la art. 19;

c)contributiile datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru somaj;
d)venituri din alte surse, inclusiv din finantare externa.
(2)În cazul în care sursele prevazute la alin. (1) nu acopera finantarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subventii de la bugetul de stat.

Articolul 25
(1)Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin trezoreria statului.
(2)Disponibilitatile banesti înregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza în anul urmator cu aceeasi destinatie.

Articolul 26
(1)Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, în cota de 5%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 19.
(2)Angajatorii care încheie cu persoane fizice conventii civile de prestari de servicii pentru desfasurarea unor activitati nu au obligatia de a contribui la bugetul asigurarilor pentru somaj în raport cu drepturile banesti platite acestora din fondul de salarii, daca acestea au încheiat si un contract individual de munca.

Articolul 27
Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, în cota de 1%, aplicata asupra salariului de baza lunar brut, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. a)-d) sau, dupa caz, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. e), asupra veniturilor brute lunare realizate.

Articolul 28
Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute la art. 20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, în cota de 6%, aplicata asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru somaj.

Articolul 29
În functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, nivelul cotelor contributiilor prevazute la art. 26-28 se poate modifica prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Articolul 30
Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie, în principal, din dobânzi, majorari pentru neplata la termen a contributiilor, restituiri ale creditelor acordate în baza legii, taxe încasate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din activitatea de formare profesionala si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, penalitati, amenzi si orice alte sume încasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Articolul 31
(1)Termenul de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj este, dupa caz, de cel mult 5 zile de la:
a)data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a drepturilor membrilor cooperatori pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectueaza plata acestor drepturi o singura data pe luna;
b)data stabilita pentru plata chenzinei a doua, în cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor chenzinal;
c)data stabilita prin contractul de asigurare pentru somaj.
(2)Pentru neplata contributiilor datorate la termenele prevazute la alin. (1) se aplica majorari de întârziere potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.

Articolul 32
(1)În cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj, a majorarilor de întârziere si a penalitatilor, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege.
(2)Recuperarea debitelor din contributii si majorari se poate face si prin compensarea cu active imobile din patrimoniul debitorilor, evaluate de institutii autorizate în conditiile legii, cu conditia ca acestea sa fie necesare functionarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si sa fie prevazute în programul de investitii.

Articolul 33
(1)Din sursele financiare constituite în cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se acopera, în principal, urmatoarele cheltuieli privind:
a)plata indemnizatiilor de somaj;
b)plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii indemnizatiilor de somaj, stabilite potrivit legii;
c)platile compensatorii acordate potrivit legii;
d)taxe, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de efectuarea platilor prevazute la lit. a)-c);
e)finantarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a masurilor pentru prevenirea somajului;
f)finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele în cautarea unui loc de munca, prevazute la art. 16 lit. a), b), d) si f);
g)finantarea studiilor, rapoartelor si analizelor privind piata muncii, comandate institutiilor de specialitate de catre Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
h)organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, inclusiv realizarea de obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, în limitele prevazute de lege;
i)participarea la activitatea unor organizatii internationale, inclusiv plata cotizatiilor pentru afilierea la acestea;
j)aplicarea masurilor în vederea recuperarii debitelor;
k)cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala pe baza unor acorduri internationale;
l)cofinantarea unor programe privind stimularea ocuparii fortei de munca;
m)rambursarea împrumuturilor contractate în conditiile legii, precum si plata de dobânzi si comisioane aferente acestora;
n)alte cheltuieli prevazute de legislatia în vigoare.
(2)Nivelul cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se fundamenteaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, în functie de indicatorii sociali stabiliti pe baza analizelor, studiilor si prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii.

Sectiunea a 3-a Indemnizatia de somaj

Articolul 34
(1)Somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergatoare datei înregistrarii cererii;
b)nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj;
c)nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
d)sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca în a caror raza teritoriala îsi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri în acea localitate.
(2)Constituie stagiu de cotizare si perioadele în care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, închidere operationala, dizolvare, lichidare sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.
(3)Somerii prevazuti la art. 17 alin. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca în a caror raza teritoriala îsi au domiciliul;
b)nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venturi mai mici decât indemnizatia de somaj;
c)nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.

Articolul 35
Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, dupa caz, astfel:
a)prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei pensionarii de invaliditate cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca perioada de invaliditate nu depaseste 12 luni si daca s-au încadrat în munca sau au încheiat contract de asigurare pentru somaj în termen de 60 de zile de la data încetarii motivului pentru care au fost pensionate;
b)prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei acordarii concediului pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au încadrat în munca sau au încheiat contract de asigurare pentru somaj în termen de 60 de zile de la data încetarii concediului;
c)prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei încorporarii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au încadrat în munca sau au încheiat contract de asigurare pentru somaj în termen de 60 de zile de la data încheierii stagiului militar;
d)prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare încetarii activitatii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii dispusa prin hotarâre judecatoreasca, daca perioada de suspendare a activitatii nu depaseste 12 luni si daca s-au încadrat în munca sau au încheiat contract de asigurare pentru somaj în termen de 60 de zile de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti.

Articolul 36
(1)Vechimea în munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de somaj prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare.
(2)Dovada vechimii în munca, prevazuta la alin. (1), se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.
(3)Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii în vigoare a prezentei legi se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Articolul 37
(1)Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au platit contributii de asigurari pentru somaj în sistemul asigurarilor pentru somaj în România, precum si în alte tari, în conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care România este parte.
(2)Drepturile cuvenite în sistemul asigurarilor pentru somaj din România se pot transfera în tarile în care asiguratii îsi stabilesc domiciliul sau resedinta, în conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte.
(3)Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate în alte tari, în conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte, în moneda tarilor respective sau într-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Articolul 38
(1)Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la art. 17, la cerere, dupa caz, de la data:
a)încetarii contractului individual de munca;
b)încetarii raporturilor de serviciu;
c)încetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d)desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;
e)încetarii calitatii de membru cooperator;
f)încetarii contractului de asigurare pentru somaj;
g)încetarii motivului pentru care au fost pensionate;
h)încetarii concediului pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani;
i)încheierii efectuarii stagiului militar;
j)ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti;
k)încetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;
l)expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a);
m)absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b);
n)expirarii perioadei de 30 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. c).
(2)Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1), daca cererea este înregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, în termen de 30 de zile de la aceasta data.
(3)Daca cererea este înregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (1), indemnizatia de somaj se acorda începând cu data înregistrarii cererii.
(4)Termenul de maximum 12 luni prevazut la alin. (3) este termen de decadere din drepturi.

Articolul 39
(1)Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1) pe perioade stabilite diferentiat, în functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a)6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pâna la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an;
b)9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins între 5 si 10 ani;
c)12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
(2)Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentând 75% din salariul de baza minim brut pe tara, în vigoare la data stabilirii acestuia.

Articolul 40
(1)Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, neimpozabila, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara, în vigoare la data  stabilirii acesteia.
(2)Indemnizatia de somaj prevazuta la alin. (1) se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) si b), o singura data, pentru fiecare forma de învatamânt absolvita.

Articolul 41
(1)Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
a)sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de câte ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrarii în munca;
b)sa comunice în termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c)sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate;
d)sa caute activ un loc de munca.
(2)Angajatorii care au încadrat în munca, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta în termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost înregistrati.
(3)Obligatia prevazuta la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus în plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.

Articolul 42
(1)Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(2)Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de învatamânt.

Articolul 43
(1)Indemnizatia de somaj se plateste lunar în cuantumul prevazut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1).
(2)Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

Articolul 44
Încetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a)la data încadrarii în munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
b)la data când realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decât indemnizatia de somaj;
c)la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decât indemnizatia de somaj;
d)la data refuzului nejustificat de a se încadra conform pregatirii sau nivelului studiilor într-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
e)la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
f)daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
g)la data îndeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de vârsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
h)la data plecarii în strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
i)la data începerii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
j)în cazul decesului beneficiarului;
k)la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3);
l)la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);
m)la data admiterii într-o forma de învatamânt.

Articolul 45
(1)Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a)la data la care nu si-a îndeplinit obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. a);
b)pe perioada îndeplinirii obligatiilor militare;
c)la data încadrarii în munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni;
d)la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
e)pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pâna la 12 luni;
f)la data pensionarii pentru invaliditate;
g)pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
h)pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, în timpul si din cauza practicii profesionale;
i)pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.
(2)Repunerea în plata, dupa suspendarea în conditiile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.
(3)Repunerea în plata, dupa suspendarea în conditiile alin. (1) lit. b)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetarii situatiei care a condus la suspendare.
(4)Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.

Articolul 46
Drepturile banesti prevazute la art. 43 fac obiectul executarii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora, precum si pentru cazurile prevazute de Codul de procedura civila ori de alte dispozitii legale speciale.

Articolul 47
(1)Sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create în conditiile prezentei legi se recupereaza de la persoanele care le-au primit în mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii.
(2)Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se recupereaza de la beneficiari în termenul general de prescriptie legal.
(3)Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc.

Articolul 48
(1)Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati în sistemul asigurarilor sociale de stat si în sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru asiguratii acestor sisteme.
(2)Contributia pentru asigurarile sociale de stat si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se vireaza caselor de asigurari respective de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(3)Drepturile de asigurari sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Capitolul IV Masuri pentru prevenirea somajului

Articolul 49
În cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca în vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurari.

Articolul 50
(1)În situatiile prevazute la art. 49 angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati.
(2)În perioada preavizului prevazut la alin. (1) angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditati, selectati de catre acestea, în conditiile legii.
(3)În vederea realizarii serviciilor de preconcediere angajatorii prevazuti la art. 49 sunt obligati sa înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu 30 de zile înaintea acordarii preavizelor prevazute de lege.

Articolul 51
În sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, în principal, urmatoarele activitati:
a)informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala;
b)plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea în modalitati de cautare a unui loc de munca;
c)reorientarea profesionala în cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata;
d)sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.

Articolul 52
(1)De serviciile de preconcediere prevazute la art. 51 pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.
(2)Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarâre a Guvernului.

Capitolul V Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca

Sectiunea 1 Servicii specializate

Articolul 53

Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza:
a)cresterea sanselor de ocupare a persoanelor în cautarea unui loc de munca;
b)stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca.

Articolul 54
Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca se adreseaza atât persoanelor în cautarea unui loc de munca, cât si angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii din sectorul public sau privat.

Articolul 55
(1)Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pot sa presteze, pe baza de contracte încheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, servicii finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati.
(2)Acreditarea furnizorilor de servicii prevazuti la alin. (1) se face de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(3)În vederea acreditarii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca percepe o taxa al carei cuantum este stabilit anual de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea acesteia, pentru fiecare tip de serviciu prestat.
(4)Sumele rezultate din încasarea taxelor de acreditare constituie venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Articolul 56
Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii, care finanteaza aceste activitati din alte fonduri decât bugetul asigurarilor pentru somaj, se acrediteaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Sectiunea a 2-a Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor în cautarea unui loc de munca


Articolul 57
Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor în cautarea unui loc de munca se realizeaza, în principal, prin:
a)informarea si consilierea profesionala;
b)medierea muncii;
c)formarea profesionala;
d)consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
e)completarea veniturilor salariale ale angajatilor;
f)stimularea mobilitatii fortei de munca.
1. Informarea si consilierea profesionala

Articolul 58
(1)Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în cautarea unui loc de munca, care au ca scop:
a)furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
b)evaluarea si autoevaluarea personalitatii în vederea orientarii profesionale;
c)dezvoltarea abilitatii si încrederii în sine a persoanelor în cautarea unui loc de munca, în vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
d)instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.
(2)Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centre specializate, organizate în cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, care încheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte, în conditiile legii.
(3)Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite, la cerere, persoanelor în cautarea unui loc de munca sau în cadrul job-cluburilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(4)Consilierea profesionala si instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri în vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, în cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, în cadrul altor forme organizate de instruire.
2. Medierea muncii

Articolul 59
(1)Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea în legatura a angajatorilor cu persoanele în cautarea unui loc de munca, în vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.
(2)Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a identifica locurile de munca vacante la angajatori si a le face cunoscute persoanelor în cautarea unui loc de munca.
(3)Serviciile de mediere pentru persoanele în cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau în:
a)informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
b)mediere electronica având ca scop punerea automata în corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
c)preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si în concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

Articolul 60
(1)În vederea realizarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a întocmi, pentru fiecare persoana în cautarea unui loc de munca, planul individual de mediere.
(2)Procedura de elaborare, continutul si monitorizarea planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Articolul 61
(1)Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj, în conditiile prevazute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrati, este obligatorie.
(2)Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati în evidenta în vederea medierii si, în cazul neîncadrarii în munca, sa reînnoiasca cererea la 6 luni.
(3)De servicii de mediere gratuite beneficiaza, la cerere, si persoanele prevazute la art. 16 lit. c), d) si f).

Articolul 62
Medierea muncii se poate realiza si contracost de catre furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

3. Formarea profesionala

Articolul 63

(1)Persoanele în cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale în scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii.
(2)Programele de formare profesionala asigura, conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor în cautarea unui loc de munca.
(3)Formarea profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de munca se face tinându-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si în concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.
(4)Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii de practica si specializare, precum si alte forme, în conditiile legii.

Articolul 64
(1)Accesul la programele de formare profesionala se face în urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere.
(2)Programele de formare profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de munca se organizeaza în mod distinct pe niveluri de pregatire si specializari, precum si pe categorii si grupuri de persoane.

Articolul 65
(1)Activitatea de formare profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza planului national de formare profesionala elaborat anual de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2)Planul national de formare profesionala se aproba de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
(3)Finantarea activitatii de formare profesionala se face din bugetul asigurarilor pentru somaj, în baza indicatorilor stabiliti prin planul national de formare profesionala aprobat.

Articolul 66
(1)Serviciile de formare profesionala se asigura gratuit pentru persoanele prevazute la art. 16 lit. a), b), d) si f).
(2)Prin servicii de formare profesionala se întelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la alin. (1) pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.
(3)Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(4)Persoanele prevazute la alin. (1) pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite o singura data pentru fiecare perioada în care se afla în cautarea unui loc de munca.

Articolul 67
(1)Activitatea de formare profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de munca este coordonata la nivel national de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2)Formarea profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de munca se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora, precum si de alti furnizori de servicii de formare profesionala, din sectorul public sau privat, autorizati în conditiile legii.

Articolul 68
(1)Cursurile de calificare, recalificare, perfectionare si specializare se organizeaza pentru ocupatii, meserii si profesii definite si cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România.
(2)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si furnizorii de servicii de formare profesionala autorizati pot organiza cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare si pentru ocupatii sau meserii neincluse înca în Clasificarea ocupatiilor din România, numai dupa ce au obtinut avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

Articolul 69
(1)Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de munca se desfasoara având la baza standardele ocupationale recunoscute la nivel national, aprobate potrivit legii.
(2)Daca pentru anumite ocupatii sau meserii nu exista standarde ocupationale, recunoscute la nivel national, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate solicita unor unitati specializate proiecte de standarde ocupationale, care vor fi aprobate potrivit legii.

Articolul 70
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale exercita controlul asupra realizarii planului national de formare profesionala.
4. Consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

Articolul 71
(1)Consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor în cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.
(2)Serviciile prevazute la alin. (1) pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate în aceste domenii, cu care agentiile încheie contracte în conditiile legii.
(3)Serviciile prevazute la alin. (1) se acorda gratuit, o singura data, pentru fiecare perioada în care persoanele beneficiaza de indemnizatii de somaj în conditiile prezentei legi.
5. Completarea veniturilor salariale ale angajatilor

Articolul 72
Persoanele care primesc indemnizatia de somaj în perioada prevazuta de lege si care se angajeaza, potrivit legii, pentru program normal de lucru beneficiaza, din momentul angajarii pâna la sfârsitul perioadei pentru care erau îndreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, în cuantum de 30% din indemnizatia de somaj primita în luna anterioara încadrarii.

Articolul 73
(1)Persoanele prevazute la art. 72 beneficiaza de aceasta suma si în situatia în care, în perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le înceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se încadreaza la un alt angajator.
(2)Suma platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, în cuantumul stabilit la art. 72, se acorda pentru situatia prevazuta la alin. (1) pâna la sfârsitul perioadei pentru care persoana era îndreptatita sa primeasca indemnizatia de somaj.
6. Stimularea mobilitatii fortei de munca

Articolul 74
Persoanele care în perioada în care beneficiaza de indemnizatie de somaj se încadreaza, potrivit legii, într-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea în care îsi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de încadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a doua salarii minime brute pe tara în vigoare la data acordarii.

Articolul 75
Persoanele care în perioada în care beneficiaza de indemnizatie de somaj se încadreaza, potrivit legii, într-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, îsi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara în vigoare la data instalarii.

Articolul 76
(1)Încetarea raporturilor de munca sau de serviciu din initiativa sau din motive imputabile angajatului, într-o perioada mai mica de 12 luni de la data încadrarii în munca, atrage obligatia restituirii integrale de catre angajat a sumelor acordate drept prime prevazute la art. 74 si 75. (2)În situatia nerespectarii prevederilor alin. (1) recuperarea sumelor prevazute la art. 74 si 75 se va face pe baza deciziilor de imputare emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca,
care constituie titluri executorii.
Sectiunea a 3-a Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a somerilor

Articolul 77
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a somerilor se realizeaza prin:
a)subventionarea locurilor de munca;
b)acordarea de credite în conditii avantajoase în vederea crearii de noi locuri de munca;
c)acordarea unor facilitati.
1. Subventionarea locurilor de munca

Articolul 78
(1)Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate în cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rândul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale.
(2)Pot fi subventionate din sursele prevazute la alin. (1), în principal, urmatoarele categorii de servicii:
a)servicii publice de refacere si întretinere a infrastructurii, de ecologizare si de realizare a unor lucrari edilitare, organizate de autoritatile publice locale, de firme private sau organizatii neguvernamentale, cu avizul administratiei publice locale;
b)servicii sociale care cuprind activitati de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autoritatile publice locale, organizatii neguvernamentale si alte organisme, în conditiile legii.

Articolul 79
(1)Subventiile prevazute la art. 78 alin. (1) se acorda angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 luni, la solicitarea autoritatilor publice locale, pentru fiecare persoana încadrata cu contract individual de munca, din rândul somerilor, pentru servicii de natura celor prevazute la art. 78 alin. (2).
(2)Cuantumul subventiei acordate este de 70% din salariul de baza minim brut pe tara pentru fiecare persoana încadrata cu contract individual de munca, din rândul somerilor.

Articolul 80
(1)Angajatorii care încadreaza în munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de învatamânt primesc, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o suma lunara reprezentând un salariu minim brut pe tara în vigoare.
(2)Angajatorii care încadreaza în munca pe durata nedeterminata absolventi din rândul persoanelor cu handicap primesc, pe o perioada de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o suma lunara reprezentând 1,5 salarii minime brute pe tara în vigoare.

Articolul 81
Masurile de stimulare prevazute la art. 80 nu se acorda pe perioadele în care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate.

Articolul 82
În sensul prezentei legi, prin absolvent al unei institutii de învatamânt se întelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, în conditiile legii, în una dintre institutiile de învatamânt gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în conditiile legii.

Articolul 83
(1)Angajatorii care încadreaza absolventi în conditiile art. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data încheierii.
(2)Angajatorii care înceteaza din initiativa lor raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului de 3 ani prevazut la alin. (1), sunt obligati sa restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele încasate pentru fiecare absolvent, plus dobânda aferenta, calculata la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
(3)Prevederile alin. (2) nu se aplica în situatia în care încetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.
(4)Absolventii pot fi încadrati în conditiile art. 80, o singura data pentru fiecare forma de învatamânt, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Articolul 84
(1)În perioada celor 3 ani, prevazuta la art. 83 alin. (1), absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, în conditiile legii.
(2)Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesionala prevazuta la alin. (1) vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Articolul 85
(1)Angajatorii care încadreaza în munca pe perioada nedeterminata someri în vârsta de peste 45 de ani sau someri întretinatori unici de familii primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu minim brut pe tara în vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
(2)De aceleasi facilitati beneficiaza si angajatorii care au sub 100 de angajati si încadreaza în munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
(3)Angajatorii care înceteaza din initiativa lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), anterior termenului de 2 ani, sunt obligati sa restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele încasate pentru fiecare persoana si dobânzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
(4)Prevederile alin. (3) nu se aplica în situatia în care încetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.
2. Acordarea de credite în conditii avantajoase

Articolul 86
(1)Pentru crearea de noi locuri de munca prin înfiintarea si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite în conditii avantajoase.
(2)Creditele se acorda în baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi înfiintate, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, 1 an pentru asigurarea productiei, cu o dobânda de 50% din taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a României.
(3)Beneficiarii de credite acordate în conditiile prevazute la alin. (2) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a)sa aiba cel mult 250 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;
b)activitatea de baza sa se realizeze în productie, servicii sau în turism;
c)pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create sa fie încadrat personal provenind din rândul somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
d)personalul încadrat în conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut în activitate cel putin 3 ani;
e)locurile de munca avute în vedere la acordarea de credite în conditiile alin. (2) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate în urma disponibilizarilor de personal în ultimele 12 luni premergatoare încheierii contractului de creditare.
(4)Somerii care se obliga sa înfiinteze întreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si ca persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (2) si (3).

Articolul 87
Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite si cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Articolul 88
(1)În cazul în care persoanele angajate din rândul somerilor sunt disponibilizate anterior împlinirii celor 3 ani de la încadrare, angajatorul este obligat ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data disponibilizarii, sa încadreze someri pe locurile de munca devenite vacante.
(2)Obligatia prevazuta la alin. (1) revine angajatorilor si în situatia în care persoanele angajate pe noile locuri de munca create nu provin din rândul somerilor.
(3)Pe perioada derularii contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent în unitate la data acordarii creditului.

Articolul 89
(1)În cazul nerespectarii conditiei prevazute la art. 86 alin. (3) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.
(2)În cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 88 alin. (1) si (2), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate.
(3)În cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 88 alin. (3), contractul de creditare se reziliaza, iar agentul economic va suporta o penalitate egala cu creditul acordat plus dobânda aferenta, fara a mai avea posibilitatea sa beneficieze de credite în conditiile prezentei legi timp de 3 ani.

Articolul 90
Angajatorul poate solicita un nou credit daca a achitat integral creditul anterior, inclusiv dobânzile aferente.

Articolul 91
(1)Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acordarea de credite în conditii avantajoase se face de banci sau de agentii autorizate potrivit legii, cu care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca încheie contracte în conditiile prevazute de lege.
(2)Banca sau agentia de credite care administreaza fonduri pentru acordarea de credite poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Articolul 92
Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Bancii Nationale a României.
3. Facilitati acordate angajatorilor

Articolul 93
(1)Angajatorii care încadreaza în munca persoane din rândul somerilor, pe care le mentin în activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentând contributia de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.
(2)Reducerea contributiei se acorda începând din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat în conditiile prevazute la alin. (1) din numarul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.

Articolul 94
Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, în conditiile art. 86 alin. (1), beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru somerii încadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create prevazute la art. 86 alin. (3) l it. c).
Sectiunea a 4-a Prevederi finale

Articolul 95
Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarâre a Guvernului.

Articolul 96
(1)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca întocmeste la sfârsitul fiecarui an bilanturi de ocupare, prin care se evidentiaza efectele masurilor de stimulare a ocuparii, realizate în perioada respectiva.
(2)Continutul-cadru al bilanturilor de ocupare se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(3)Bilanturile de ocupare, pe judete si la nivel national, se publica în primul semestru al anului urmator în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Capitolul VI Institutii si responsabilitati în aplicarea prezentei legi

Sectiunea 1 Institutii si organizatii implicate în realizarea prevederilor prezentei legi

Articolul 97
Pentru realizarea obiectivelor si masurilor prevazute de prezenta lege Guvernul aproba strategii, planuri si programe nationale, în profil de ramura si teritorial.

Articolul 98
Institutiile implicate în realizarea prevederilor prezentei legi sunt:
a)Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
b)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
c)ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
d)organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
e)prefecturile si autoritatile administratiei publice locale;
f)Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.

Articolul 99
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are în domeniul ocuparii fortei de munca urmatoarele atributii:
a)urmareste tendintele de pe piata muncii si elaboreaza strategii, prognoze si programe nationale privind ocuparea fortei de munca, formarea profesionala a somerilor si egalitatea de sanse pe piata muncii;
b)elaboreaza si avizeaza proiectele de acte normative în domeniul ocuparii, formarii profesionale, promovarii egalitatii de sanse pe piata muncii;
c)elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj;
d)deleaga anual atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor pentru somaj, conform legii;
e)urmareste, pe baza rapoartelor trimestriale si anuale, executia bugetului asigurarilor pentru somaj si exercita controlul asupra realizarii politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind forta de munca de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
f)împreuna cu alte ministere si organe de specialitate realizeaza si actualizeaza Clasificarea ocupatiilor din România, tinând seama de schimbarile în structura economica si sociala a tarii si de cerintele alinierii la standardele internationale în domeniu;
g)promoveaza programe, propune acorduri si implementeaza proiecte de colaborare internationala în domeniile ocuparii, formarii profesionale si egalitatii de sanse pe piata muncii;
h)stabileste anual indicatorii de performanta si nivelul acestora, în baza carora se elaboreaza programul anual de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Articolul 100
(1)Realizarea politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a somerilor se înfaptuieste, în principal, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2)Pentru realizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va respecta:
a)accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
b)neutralitatea în posibilele interese divergente dintre angajatori si forta de munca;
c)orientarea activitatii catre nevoile clientilor prin întocmirea planurilor individuale de actiune si promovarea unor servicii rapide si de calitate;
d)respectarea caracterului concurential al activitatilor de pe piata muncii;
e)confidentialitatea datelor personale ale clientilor;
f)transparenta în activitatea desfasurata si în privinta rezultatelor obtinute;
g)descentralizarea serviciilor si a procesului de luare a deciziilor;
h)adaptabilitatea serviciilor la modificarile din mediul social si economic.

Articolul 101
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executarea bugetului asigurarilor pentru somaj si realizarea indicatorilor de performanta stabiliti prin protocol.

Articolul 102
(1)Ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prin strategiile si politicile elaborate în domeniile pe care le coordoneaza, trebuie sa asigure cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.
(2)În vederea realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1) ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pot propune în cadrul Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca strategii, programe si proiecte de acte normative privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca.

Articolul 103
(1)Organizatiile sindicale si asociatiile patronale, reprezentative la nivel national, participa în conditiile prevazute de lege la elaborarea si implementarea programelor si masurilor privind piata muncii.
(2)Organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national vor fi consultate la elaborarea de acte normative care privesc ocuparea fortei de munca.

Articolul 104
Prefecturile si autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa monitorizeze evolutiile de pe piata muncii în plan teritorial, sa participe activ la elaborarea si realizarea masurilor de îmbunatatire a ocuparii persoanelor neîncadrate în munca si sa sprijine activitatea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
Sectiunea a 2-a Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca

Articolul 105
Se înfiinteaza Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca, denumita în continuare Comisia Nationala de Ocupare.

Articolul 106
Comisia Nationala de Ocupare are, în principal, urmatoarele atributii:
a)supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii ocuparii fortei de munca în corelatie cu programele de dezvoltare economica si sociala;
b)stabileste directiile dezvoltarii resurselor umane la nivel national, în profil de ramura si teritorial;
c)asigura armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finantate din fonduri publice sau din alte surse;
d)face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea fortei de munca si de îmbunatatire a legislatiei în acest domeniu;
e)pe baza tendintelor dezvoltarii economice si sociale si a evolutiilor pe piata muncii, face propuneri pentru initierea unor masuri proactive de combatere a somajului prin politici fiscale, ajustari structurale, reconversie profesionala.

Articolul 107
(1)Comisia Nationala de Ocupare este alcatuita din reprezentanti ai ministerelor, agentiilor si departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, si din presedintii organizatiilor sindicale si asociatiilor patronale reprezentative la nivel national.
(2)Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii si solidaritatii sociale.
(3)Componenta Comisiei Nationale de Ocupare va fi stabilita în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi de catre ministrul muncii si solidaritatii sociale, cu consultarea institutiilor prevazute la alin. (1), si se aproba prin decizie a primului-ministru.
(4)Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat prin Directia generala forta de munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

Articolul 108
Comisia Nationala de Ocupare poate comanda institutiilor de specialitate studii, rapoarte si analize privind piata muncii, care vor fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Articolul 109
(1)Comisia Nationala de Ocupare este legal constituita la data aprobarii de catre primul-ministru a componentei acesteia.
(2)Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare va fi elaborat de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si va fi supus spre aprobare acesteia în termen de 90 de zile de la data constituirii si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Capitolul VII Raspunderea juridica

Articolul 110
Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.

Articolul 111
Încalcarea de catre angajator a obligatiilor prevazute la art. 26 alin. (1) si la art. 27, constând în sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda.

Articolul 112
Retinerea de catre angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementarilor în vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda.

Articolul 113
Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiune:
a)necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante prevazute la art. 10;
b)neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din România prevazute la art. 15;
c)nedepunerea lunara a declaratiei prevazute la art. 21;
d)neachitarea majorarilor de întârziere si a penalitatilor prevazute la art. 31 alin. (2), în termen
de 60 de zile calendaristice de la constatare;
e)nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2);
f)nerespectarea prevederilor art. 50;
g)nerespectarea prevederilor art. 100 alin. (2) lit. e);
h)necomunicarea datelor si informatiilor solicitate în scris de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru îndeplinirea atributiilor sale prevazute de lege.

Articolul 114
Contraventiile prevazute la art. 113 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)cele prevazute la lit. a), b), f) si h), cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei;
b)cele prevazute la lit. c), d), e) si g), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Articolul 115
A menzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

Articolul 116
Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 113 se realizeaza de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Inspectiei Muncii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si de catre alte organe care, potrivit legii, au dreptul sa efectueze control.

Articolul 117
Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Articolul 118
Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Articolul 119
(1)Litigiile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
(2)Litigiile privind stabilirea si plata indemnizatiei de somaj se solutioneaza în regim de urgenta, potrivit normelor procedurale prevazute pentru conflictele de drepturi, chiar daca prin lege speciala se prevede altfel.

Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 120
(1)Persoanele care solicita dreptul la ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin înainte de data întarii în vigoare a prezentei legi beneficiaza de acest drept în cuantumul, pe durata si în conditiile stabilite de Legea nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare.
(2)În aceleasi conditii beneficiaza persoanele prevazute la alin. (1) de drepturile care le-au fost suspendate înainte de data intrarii în vigoare a prezentei legi si care au fost repuse în plata dupa aceasta data.

Articolul 121
Plata ajutoarelor de somaj acordate potrivit Legii nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare, si a sumelor acordate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în munca a absolventilor institutiilor de învatamânt, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, aflate în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Articolul 122
(1)Persoanele carora li s-a stabilit ajutor de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar repunerea în plata a acestui drept are loc înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiaza de ajutorul de somaj stabilit.
(2)Persoanele carora li s-a stabilit ajutorul de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar data repunerii în plata este ulterioara datei intrarii în vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj stabilita în conditiile acestei legi.

Articolul 123
Persoanele fizice sau juridice care pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi au încadrat absolventi în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, beneficiaza de aceste masuri în conditiile stabilite de aceasta ordonanta de urgenta.

Articolul 124
Persoanele disponibilizate în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii în vigoare a prezentei legi, în cadrul unor etape prevazute în programe de restructurare aprobate sau contracte de vânzare cumparare încheiate anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj în conditiile prevazute de prezenta lege.

Articolul 125
Indemnizatia de somaj se plateste titularului ori mandatarului acestuia stabilit prin procura speciala.

Articolul 126
Cererile pentru acordarea indemnizatiei de somaj, precum si toate actele procedurale în legatura cu stabilirea acestui drept sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.

Articolul 127
Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege se recalculeaza ori de câte ori se modifica salariul minim brut pe tara.

Articolul 128
Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 martie 2002.

Articolul 129
În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, în baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, va elabora norme  metodologice de aplicare a acesteia, precum si criterii de acreditare a furnizorilor de servicii prevazute la art. 55 si 56, care vor fi aprobate prin hotarâri ale Guvernului.

Articolul 130
La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:
a)Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în munca a absolventilor institutiilor de învatamânt, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997;
c)Hotarârea Guvernului nr. 456/1997 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în munca a absolventilor institutiilor de învatamânt, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 27 august 1997;
d)Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 307/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 23 noiembrie 1994;
e)Hotarârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 februarie 1996;
f)Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si a Normelor de înfiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996;
g)orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

consultanta juridica comenteaza articolul tipareste articolul

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite