topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Ordin comun pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare

ORDIN PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE ÎNTOCMIRE A DOSARULUI DE PENSIONARE


Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şicompletările ulterioare, şi ale art. 23 alin. (3) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 82/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabiliriidrepturilor de pensie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 2 septembrie 2015;b) Instrucţiunile viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne nr. 140/2014 privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şidatelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 septembrie 2014.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul afacerilor interne,

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

 

 

ANEXĂ

METODOLOGIA DE ÎNTOCMIRE A DOSARULUI DE PENSIONARE

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Reglementările din cuprinsul prezentei metodologii au ca scop:

a) corelarea şi transpunerea în mod unitar a prevederilor legale de nivel superior referitoare la întocmirea şi transmiterea documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensii militarede stat;

b) fluidizarea circuitului documentelor şi datelor prevăzute la lit. a) ţinând cont de specificul atribuţiilor în domeniu ale structurilor prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

c) asigurarea transparenţei în cadrul activităţilor de stabilire a drepturilor de pensii militare de stat.

Art. 2. - Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în baza prezentei metodologii se realizează ţinând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completărileulterioare.

CAPITOLUL II

Dosarul de pensionare

Art. 3. - (1) Dosarul de pensionare cuprinde următoarele acte:a) cererea de pensionare prevăzută la art. 61 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei model este prevăzut, după caz, la anexa nr. 1, 2 sau 3;

b) fişa de pensie, completată potrivit prezentei metodologii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;

c) adeverinţa/fişa cu locurile de muncă în care a lucrat persoana prevăzută la art. 3 lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îi dau dreptul laîncadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în original;

d) formularul tipizat denumit Situaţia veniturilor realizate lunar, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 5;

e) acte din care să rezulte calitatea de tutore sau curator al persoanei îndreptăţite să solicite dreptul la pensie militară de stat, de persoană căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasamentcopilul minor sau de mandatar desemnat prin procură specială, după caz;

f) orice alte documente şi date necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevăzute la art. 4 - 6.

(2) Documentele ce alcătuiesc dosarul de pensionare se ordonează potrivit anexei nr. 6.

(3) În cuprinsul cererii de pensionare, solicitantul dreptului la pensie de serviciu, pensie de invaliditate sau pensie de urmaş îşi exprimă opţiunea privind perioada celor 6 luni consecutive, în raport de care se stabileşte baza de calcul a pensiei prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Pentru acordarea pensiei de serviciu, cererea de pensionare, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 1, se depune însoţită de următoarele acte doveditoare:

a) carnetul de muncă - original;

b) carnetul de muncă pentru membrii C.A.P. - original;

c) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori - original;d) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată - original;

e) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere şi certificat de căsătorie - copii certificate de structura care întocmeşte dosarul de pensionare;

f) livretul militar - copie certificată de structura care întocmeşte dosarul de pensionare sau, după caz, alt document care să ateste situaţia militară;

g) diploma de absolvire a învăţământului universitar - copie certificată de structura careîntocmeşte dosarul de pensionare şi, după caz, alte documente din care să rezulte durata normală,perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

h) dovada echivalării de către statul român a studiilor absolvite în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate, din care să rezulte informaţiile prevăzute la lit. g) - copie certificată de structura care întocmeşte dosarul de pensionare;

i) adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent acordate în condiţiile legii sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 - original;

j) adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii - original;

k) procura specială, pentru mandatar - original şi copie;

l) actele pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cuîncepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau al Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

m) brevetul/atestatul de conferire, în copie certificată de structura care întocmeşte dosarulde pensionare, sau adeverinţa, în original, din care să rezulte conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei sau similar;

n) adeverinţele, întocmite în condiţiile legii, privind câştigul salarial lunar brut/net până ladata de 1 aprilie 2001 în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă în sistemul public depensii - în original;

o) adeverinţele, întocmite în condiţiile legii, privind veniturile realizate lunar în unităţilemilitare aparţinând sistemului de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională pentruperioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, precum şi pentru perioada cuprinsă între data de 1ianuarie 2016 şi data trecerii în rezervă/retragere cu drept la pensie - în original, întocmite conform art. 127 alin. (5) - (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;

p) adeverinţe/certificate privind stagiul de cotizare realizat în perioada 1 aprilie 2001 - 31 decembrie 2015 - original;

q) adeverinţele, întocmite în condiţiile legii, privind desfăşurarea activităţii în locuri demuncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverinţe întocmite în condiţiile legii privind condiţiile de muncă deosebite şi/sau speciale pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii - în original;

r) decizia de pensionare din sistemul public sau din alte sisteme proprii de asigurărisociale neintegrate acestuia, în care militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special dinsistemul administraţiei penitenciare îndeplinesc cumulativ condiţiile de pensionare, în situaţiaprevăzută la art. 26 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

s) adeverinţă din care să rezulte data încetării plăţii soldei/salariului lunar(e);

ș) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesarestabilirii drepturilor de pensie militară.

(2) Documentele prevăzute la alin.(1) lit. i), n) - p) se depun numai în situaţia prevăzută laart. 122 din Legea nr. 223/2015, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de pensionare, al cărei model esteprevăzut la anexa nr. 2, se depune însoţită, după caz, de actele prevăzute la art. 4, precum şi de următoarele documente:

a) decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate - original;

b) documentele care atestă survenirea cauzei invalidante în situaţiile prevăzute la art. 40din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare - în original şi în copie;

c) adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şisecuritate naţională, în vederea stabilirii bazei de calcul prevăzute la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare - în original.

Art. 6. - (1) Pentru acordarea pensiei de urmaş, cererea de pensionare, al cărei model esteprevăzut la anexa nr. 3, se depune însoţită de următoarele acte doveditoare:

a) actele prevăzute la art. 4, cu excepţia buletinului/cărţii de identitate pentru cazurile încare susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar militar, însoţite de certificatul de deces al susţinătorului în original;

b) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere şicertificat de căsătorie - în original;

c) în situaţia prevăzută la art. 48 lit. b) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, după caz;

d) în situaţia prevăzută la art. 48 lit. c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisuri din care să rezulte că invaliditatea s-a ivit în perioada în care copiii se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la art. 48 lit. a) sau b) din aceeaşi lege - în original şi în copie;

e) dovadă care atestă faptul că soţul supravieţuitor nu realizează venituri lunare dintr-oactivitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori, după caz, că acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

f) certificate de naştere ale copiilor în vârstă de până la 7 ani, în situaţia prevăzută la art. 52 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare - în original;

g) documente/dovada/declaraţie pe proprie răspundere care atestă că nu există urmaşi, însituaţia prevăzută la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completărileulterioare;

h) acte pentru dovedirea calităţii de unic susţinător al părinţilor militarului, poliţistului orifuncţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare decedat, în situaţiaprevăzută la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Copiile documentelor depuse direct la casa de pensii sectorială de către urmaşul pensionarului militar decedat se certifică pentru conformitate cu originalul de către persoana căreia i-au fost prezentate documentele originale, potrivit procedurilor interne ale acestei instituţii.

(3) După certificarea copiilor, documentele depuse în original, pentru care nu existăobligaţia transmiterii/păstrării la casa de pensii sectorială, se restituie solicitantului.

Art. 7 - (1) Structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificărileşi completările ulterioare, transmit dosarul de pensionare casei de pensii sectoriale competentepotrivit legii, însoţit de adresa de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Datele înscrise în cererea de pensionare şi în celelalte documente ce alcătuiesc dosarulde pensionare sunt supuse confidenţialităţii, putând fi folosite doar în scopul emiterii deciziei deadmitere sau de respingere a cererii de pensionare, al efectuării eventualelor operaţiuni ulterioarestabilirii dreptului de pensie, precum şi în vederea întocmirii unor situaţii statistice.

Art. 8. - (1) În situaţia în care dosarul de pensionare nu conţine toate documentelenecesare deschiderii tipului de pensie solicitat, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 - 6 din prezentametodologie, casa de pensii sectorială informează structura care a întocmit dosarul de pensionaresau restituie dosarul acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, în vedereacompletării acestuia. În cazul restituirii dosarului, se comunică în scris solicitantului despre aceasta.

(2) În cazul în care există perioade pentru care nu se regăsesc documente doveditoare aleveniturilor, unităţile care întocmesc dosarul de pensie consemnează în mod expres aceasta înadeverinţele emise.

(3) Nedepunerea documentelor necesare completării dosarului de pensionare sau certificării atrage soluţionarea de către casa de pensii sectorială a dosarului de pensionare pe bazadocumentelor existente.

Art. 9. - Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune de către solicitant, cu respectarea competenţelor stabilite la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cumodificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special care aparţin MinisteruluiJustiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului deTelecomunicaţii Speciale, cererile de pensionare şi celelalte documente ce alcătuiesc dosarul depensionare se transmit caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informaţii, potrivit protocoalelor încheiate între aceste instituţii.

CAPITOLUL III

Fişa de pensie

Art. 11. - În cuprinsul Fişei de pensie sunt consemnate sintetic datele necesare în vedereaemiterii deciziei de admitere sau de respingere a cererii de pensionare ori plăţii pensiilor militare de stat de către casa de pensii sectorială competentă potrivit legii.

Art. 12. - (1) Fişa de pensie se întocmeşte de către structurile prevăzute la art. 61 alin. (3)din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în trei exemplare, după caz,având următoarea destinaţie:

a) exemplarul nr. 1 se introduce în dosarul de pensionare, împreună cu actele originalepentru care există obligaţia păstrării, precum şi copiile certificate ale celorlalte documente ceînsoţesc cererea de pensionare;

b) exemplarul nr. 2 se anexează la memoriul original/dosarul personal al persoanelorprevăzute la art. 3 lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare,împreună cu copiile documentelor care constituie dosarul de pensionare;

c) exemplarul nr. 3 se arhivează la unitatea militară/instituţia unde s-a depus cererea depensionare, împreună cu fotocopiile documentelor care constituie dosarul de pensionare.

(2) În situaţia în care cererea de pensionare se depune direct la casa de pensii sectorială,aceasta se transmite de îndată, împreună cu actele doveditoare care o însoţesc, centrului militarzonal/judeţean/de sector, unităţii militare/inspectoratului judeţean/structurii sau direcţiei judeţene de informaţii/instituţiei ori unităţii, după caz, din raza de domiciliu a urmaşilor pensionarilor militari decedaţi.

(3) Pe baza documentelor comunicate de către casa de pensii sectorială, a memoriului original/dosarului personal, precum şi a altor documente pe care le deţin, structurile prevăzute laalin. (2) întocmesc dosarul de pensionare, pe care îl înaintează casei de pensii sectoriale, în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării.

Art. 13. - (1) Înscrierea datelor în fişa de pensie se face doar pe baza înscrisurilor prevăzute de reglementările în vigoare, rezultate din evidenţele structurilor prevăzute la art. 61 alin.(3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau depuse de persoaneleprevăzute la art. 3 lit. a) - c) din aceeaşi lege sau, după caz, de către urmaşii acestora.

(2) Dacă datele din memoriul original/dosarul personal sau din celelalte documente nu suntcomplete sau prezintă erori, structura de resurse umane care întocmeşte fişa de pensie ia măsuri pentru completarea şi/sau corectarea acestora, folosind în acest scop orice documente verificabile, astfel încât în fişa de pensie să fie înscrise exclusiv date care să corespundă realităţii.

Art. 14. - (1) Completarea rubricilor din fişa de pensie se efectuează potrivit contexturiiprevăzute de aceasta.

(2) Completarea fişei de pensie se efectuează obligatoriu cu litere majuscule, înscriselizibil, cu cerneală/pix de culoare albastră, fără ştersături sau modificări ori se tehnoredactează.

(3) În situaţia în care sunt mai multe date de completat decât casetele rezervate la unelepuncte din fişa de pensie, acestea se înscriu pe file similare, anexate fişei de pensie, cu menţionareapunctului la care se referă, datele respective urmând a fi certificate de persoana care le-a înscris.

Art. 15. - (1) Fişa de pensie se semnează de către comandantul/şeful structurii emitente,şeful structurii de resurse umane şi şeful structurii financiar-contabile.(2) Persoana care a solicitat pensia militară semnează de luare la cunoştinţă, confirmândastfel că toate datele înscrise în fişa de pensie sunt reale.(3) În situaţia în care solicitantul nu este de acord cu unele înscrisuri, acesta anexează unmemoriu cu documente justificative în vederea analizării situaţiei de către structurile abilitate.

Art. 16. - Partea I a fişei de pensie se completează de către structura de resurse umane şicuprinde datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, datele de stare civilă şi domiciliulsolicitantului, precum şi numele, prenumele şi codul numeric personal ale urmaşilor prevăzuţi deLegea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Partea a II-a a fişei de pensie se completează de către structura de resurse umane,cu excepţia pct. 7 şi 8, care se completează de structura financiar-contabilă, după cum urmează:

a) la pct. 2 se înscriu denumirea, numărul şi data emiterii actului privind trecerea înrezervă/direct în retragere/scoatere din evidenţele militare/încetare a raporturilor de serviciu, datatrecerii în rezervă/direct în retragere/scoaterii din evidenţele militare/încetării raporturilor deserviciu, gradul militar, arma, Semnul Onorific În Serviciul Patriei sau similar;

b) la pct. 3 se înscriu motivul ieşirii din rândul personalului militar în activitate/încetăriiraporturilor de serviciu şi temeiul legal din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şigradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare sau din Legea nr. 293/2004 privindStatutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cumodificările şi completările ulterioare, republicată;

c) la pct. 4 se specifică, după caz, pe baza deciziilor medicale emise de comisiile deexpertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, avizate de Comisia centrală de expertiză medico-militară:

1. gradul de invaliditate: I, II sau III;

2. cauza invalidităţii, potrivit prevederilor art. 32 sau art. 40 din Legea nr. 223/2015, cumodificările şi completările ulterioare;

3. termenul în care persoana prevăzută la art. 3 lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015, cumodificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a se prezenta la revizuirea medicalăperiodică;

4. numărul deciziei medicale şi data emiterii;5. emitentul deciziei medicale;

d) la pct. 5 se înscriu:

1. în coloanele nr. 2 şi nr. 3, calităţile pe care le-a avut persoana prevăzută la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicarea exactă aperioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, după cum urmează:

- cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor prevăzute lacodurile 5 - 7 şi 10.1;

- cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;

- cod 2 - elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

- cod 3 - concentrat, mobilizat ca rezervist sau aflat în captivitate;

- cod 4 - funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

- cod 5 - cadru militar în activitate;

- cod 6.1 - militar angajat pe bază de contract;

- cod 6.2- soldat sau gradat voluntar;

- cod 6.3 - soldat sau gradat profesionist;

- cod 7 - funcţionar public cu statut special (poliţist);

- cod 8 - cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;

- cod 9 - şomaj;

- cod 10.1 - perioadele în care a îndeplinit activităţi pastoral-misionare, duhovniceşti şireligioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională,ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de muncă;

- cod 10.2 - personal clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;

- cod 11 - avocat;

- cod 12.1 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 12.2 - spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 13 - agricultor;

- cod 14.1 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după luna ianuarie 2006;

- cod 14.2 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională;

- cod 15.1 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale, în perioada în care a avut una din calităţile prevăzute la art. 3 lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- cod 15.2 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată deaccident de muncă şi boli profesionale, în perioade în care a avut alte calităţi decât cele prevăzute la art. 3 lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- cod 16 - beneficiar al pensiei de invaliditate;

- cod 17 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soţiei salariate care îşi urmează soţultrimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate;

- cod 18 - beneficiar al plăţilor compensatorii pentru care contribuţia pentru asigurărilesociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

- cod 19.1 - alte situaţii, în perioada în care a avut una din calităţile prevăzute la art. 3 lit. a)- c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- cod 19.2 - alte situaţii, apărute în perioade în care a avut alte calităţi decât cele prevăzutela art. 3 lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Pentru Ministerul Afacerilor Interne, în coloanele nr. 2 şi nr. 3, calităţile pe care le-aavut persoana prevăzută la art. 3 lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, după cum urmează:

- cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea învigoare a legii;

- cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;

- cod 2 - elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţiide învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională pentruformarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemuladministraţiei penitenciare;- cod 3 - concentrat, mobilizat ca rezervist sau captivitate;

- cod 4 - funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

- cod 5 - cadru militar în activitate;

- cod 5.1 - militar angajat pe bază de contract;

- cod 6 - funcţionar public cu statut special (poliţist);

- cod 7 - cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe duratanormală a studiilor respective;

- cod 8 - şomaj;

- cod 9 - personal clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;

- cod 10 - avocat;

- cod 11 - soldat sau gradat profesionist;

- cod 12 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu completările ulterioare;- cod 12.1 - spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cucompletările ulterioare;- cod 14 - agricultor;

- cod 15 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 anisau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006;- cod 15.1 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 anisau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărarenaţională, ordine publică şi securitate naţională;

- cod 18 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată deaccident de muncă şi boli profesionale;

- cod 19 - beneficiar al pensiei de invaliditate;

- cod 20 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soţiei salariate care îşi urmeazăsoţul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului legenr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis înmisiune permanentă în străinătate;

- cod 21 - beneficiar al plăţilor compensatorii pentru care contribuţia pentru asigurărilesociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;3. în coloana nr. 4 se completează tipul, numărul şi data documentului din care rezultă calitatea respectivă;e) la pct. 6 se înscriu:

1. în coloanele nr. 2 şi nr. 3, calităţile pe care le-a avut persoana prevăzută la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în ordine cronologică, cuindicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, aşa cum rezultă din fişa matricolă sau,după caz, din alte acte doveditoare;

2. în coloana 4, tipul grupelor de muncă, respectiv al condiţiilor de muncă în care şi-adesfăşurat activitatea persoana prevăzută la art. 3 lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015, cu modificărileşi completările ulterioare, astfel:

(I) grupa I - „I";

(II) grupa a II-a - „II";

(III) condiţii deosebite - „D";

(IV) condiţii speciale - „S";

(V) alte condiţii - „A.C.";

3. în coloana 5, procentul corespunzător activităţii desfăşurate din timpul normal de lucru,care a fost menţionat în actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul publicde pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001;4. în coloana 6, numărul şi data documentului din care rezultă tipul grupelor de muncă saua condiţiilor de muncă respective;

f) la pct. 7 se specifică Situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază,corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese sau ultimelor 6 luni de activitate pentru situaţia încare beneficiarul nu îşi exprimă opţiunea, actualizate, din care se constituie baza de calcul folosităpentru stabilirea pensiei militare, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şicompletările ulterioare. Rubricile din tabel se completează prin înscrierea în casetele I-VI, pe orizontală, a elementelor componente ale soldei/salariului lunar(e) realizat(e) la funcţia de bază,actualizate, aferente fiecăreia din cele 6 luni, astfel cum sunt prevăzute în contextul formularului,respectiv coeficient/procent şi sumă;

g) la pct. 8 se înscriu data - zi, lună, an - până la care persoanele prevăzute la art. 3lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au primit solda lunară brută/salariul lunar brut.

CAPITOLUL IV

Centralizarea şi transmiterea datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Art. 18. - (1) Datele privind veniturile realizate lunar de către persoanele prevăzute la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din Ministerul Apărării Naţionale, în perioada de activitate desfăşurată în structurile din sistemul naţional de apărare, ordinepublică şi securitate naţională, cu excepţia perioadei 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2015, secentralizează de către structura financiar-contabilă din unitatea militară la care a fost depusă cerereade pensionare, în situaţia veniturilor realizate lunar prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

(2) În situaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), datele prevăzute la alin. (1) se centralizează decătre structura financiar-contabilă a centrului militar zonal/judeţean/de sector.(3) Structura financiar-contabilă completează situaţia veniturilor realizate lunar, prinpreluarea datelor consemnate în adeverinţele întocmite în condiţiile legii, care însoţesc cererea depensionare.

Art. 19. - Datele prevăzute la art. 18 se centralizează pe baza actelor doveditoare privindveniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică şi sub formă de înscris de structurile care auasigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfăşurării activităţii de către persoana asigurată însistemul pensiilor militare de stat sau de unităţile militare care gestionează arhiva unor astfel dedocumente create de/provenite de la structurile desfiinţate, după caz.

Art. 20. - (1) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în fişa de pensie şi înadeverinţele de venit lunar se realizează de către unităţile militare ale Ministerului ApărăriiNaţionale potrivit prevederilor dispoziţiei şefului Statului Major General.

(2) Aplicaţia informatică prin care se asigură transmiterea datelor necesare stabiliriidrepturilor de pensie, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, se realizează de către Agenţiapentru sisteme şi servicii informatice militare.

Art. 21. - (1) Obligaţia centralizării datelor privitoare la veniturile realizate lunar desolicitant în întreaga perioadă de activitate desfăşurată în unităţile Ministerului Afacerilor Interne,revine structurii de resurse umane din unitatea/care deserveşte unitatea de la care asiguratul trece înrezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu cu drept la pensie, pe baza actelor şi datelordoveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică şi letrică de structurilefinanciar-contabile ale unităţilor care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfăşurăriiactivităţii de către solicitant sau ale unităţilor care gestionează arhiva unor astfel de documentecreate/provenite de la unităţi desfiinţate, după caz.

(2) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în adeverinţele de venit lunar şi înfişa de pensie se realizează de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne conform precizărilorcomune emise ulterior de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiagenerală management resurse umane şi Direcţia generală financiară.

Art. 22. - În unităţile Serviciului Român de Informaţii obligaţia centralizării datelorprivitoare la veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfăşuratărevine structurilor de resurse umane şi financiar-contabile competente.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 23. - În situaţia în care unitatea nu are în compunere structură de resurse umane şi/saustructură financiar-contabilă, atribuţiile specifice prevăzute în prezenta metodologie revinstructurilor care le asigură din punct de vedere al resurselor umane şi/sau financiar-contabil.

Art. 24. - Dispoziţia prevăzută la art. 20 alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de laintrarea în vigoare a prezentei metodologii.Art. 25. - Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la Metodologie

- MODEL -

ROMÂNIA

MINISTERUL/INSTITUŢIA ..........................................

Exemplarul nr.__

Unitatea _____________________

Nr. ____________ din __________________

CERERE pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale

Către

Casa de pensii sectorială a ..............................

Subsemnatul (a) ....................................., având codul numeric personal ..................domiciliat(ă) în localitatea ...................., str. ......................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., et............, ap. .........., judeţul .................., posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria ....... nr...................., eliberat de ........................ la data de ...................., născut(ă) la data de ............... înlocalitatea/judeţul ................................., fiul (fiica) lui .......................... şi al(a) .............................,solicit înscrierea la pensie de serviciu pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipatăparţială conform art. ... din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şicompletările ulterioare.

În temeiul art. 122 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare,optez(* pentru modul de calcul al pensiei în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemulunitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi, în acest caz, solicit Casei depensii sectoriale să pună în plată cuantumul cel mai avantajos.

Pentru determinarea bazei de calcul prevăzute la art. 28 alin. ______ ce va fi folosităpentru stabilirea pensiei militare potrivit dispoziţiilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şicompletările ulterioare, aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive ........................... (luna/an)-.............................. (luna/an).DaNu

În acest scop, depun următoarele:

- carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original;- carnet de asigurări sociale seria ............... nr. .................., în original;

- livret militar seria .................. nr. .................., în copie certificată;

- buletin/carte de identitate seria ............... nr. .................., în copie certificată;

- certificat de naştere şi/sau certificat de căsătorie seria ............ nr. .................., în copiecertificată;

- diploma de studii şi foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverinţă de certificare aperioadelor de studii învăţământ superior nr. .................. din ..................;

- adeverinţă privind sporurile la salariu ............................în original;

- adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă ..................în original;

- alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate ...................inoriginal.

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că:

- sunt/nu sunt asigurat(ă);

- primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ..........;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii -dosar nr. ..................;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii -dosar nr. ..................;

- primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. ..................;- primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;

- primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.Mă oblig să anunţ casa de pensii sectorială, în termen de 15 zile de la data apariţiei oricărei schimbări în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care îmi este stabilită sau mi se plăteşte pensia.

În cazul în care nu îmi voi respecta obligaţiile asumate prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat şi am citit conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

Data .................. Semnătura ........................

* Dreptul de opţiune este recunoscut doar persoanelor cărora li se deschide dreptul de pensie militară întermen de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şicompletările ulterioare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 122 din această lege.

 

 

 

ANEXA Nr. 2 la Metodologie

- MODEL -

ROMÂNIA

MINISTERUL/INSTITUŢIA.............................................

Exemplarul nr.__

Unitatea _____________________

Nr. ____________din __________________

CERERE pentru acordarea pensiei de invaliditate

Către Casa de pensii sectorială a ..............................

Subsemnatul(a) ......................................., având codul numeric personal ..............,domiciliat(ă) în localitatea ......................., str. .......................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., et..........., ap. .........., judeţul .................., posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria ....... nr...................., eliberat de ............................. la data de ...................., născut(ă) la data de ..................în localitatea/judeţul .................., fiul (fiica) lui .................. şi al(a) .................., solicit înscrierea la pensie de invaliditate şi, în temeiul art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,cu modificările şi completările ulterioare, optez(* pentru modul de calcul al pensiei în bazaprevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şicompletările ulterioare şi, în acest caz, solicit Casei de pensii sectoriale să pună în plată cuantumul cel mai avantajos.

Pentru determinarea bazei de calcul prevăzute la art. 28 alin. ______ ce va fi folosităpentru stabilirea pensiei militare potrivit dispoziţiilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şicompletările ulterioare, aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive (**........................... (luna/an) -.............................. (luna/an).

În acest scop depun următoarele acte:

- carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original;

- carnet de asigurări sociale seria .................. nr. .............., în original;

- livret militar seria .................. nr. .................., în copie certificată;DaNu

- buletin/carte de identitate seria ............... nr. .................., în copie certificată;

- certificat de naştere şi/sau certificat de căsătorie seria ............ nr. .................., în copiecertificată;

- diploma de studii şi foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverinţa de certificare aperioadelor de studii învăţământ superior nr. .................. din ..................;

- adeverinţă privind sporurile la salariu ............................... în original;

- adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă ................. în original;

- alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate .................. înoriginal;

- decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original.Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţiifalse, că:

- sunt/nu sunt asigurat(ă);- primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ..........;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii -dosar nr. ..................;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii -dosar nr. ..................;

- primesc/nu primesc indemnizaţie- dosar nr. ..................;

- primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;- primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.

Mă oblig a anunţa casa de pensii sectorială orice schimbare în situaţia proprie, de natură săconducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care îmi este stabilită sau mi se plăteşte pensia, întermen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat şi am citit conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

Data .................. Semnătura ........................

* Dreptul de opţiune este recunoscut doar persoanelor cărora li se deschide dreptul de pensie militară în termende 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şicompletările ulterioare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 122 din această lege.

** Nu se completează, în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (9) şi art. 33 din Legea nr. 223/2015, cumodificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3 la Metodologie

- MODEL -

ROMÂNIA

MINISTERUL/INSTITUŢIA ...............................

Exemplarul nr.__

Unitatea _____________________

Nr. ____________din __________________

CERERE

pentru acordarea pensiei de urmaş

Către Casa de pensii sectorială a ..............................

Subsemnatul(a) ........................................, în calitate de soţ supravieţuitor/fiu/fiică/tutore/curator, având codul numeric personal ........., domiciliat(ă) înlocalitatea ................, str. ........................... nr. .........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ..........., judeţul..........................., posesor (posesoare) al(a) actului de identitate seria ........ nr. .....................,eliberat(ă) de ..................... la data de .............., născut(ă) la data de ...................... înlocalitatea/judeţul ......................., fiul (fiica) lui ............. şi al(a) .................., solicit înscrierea lapensie de urmaş după susţinătorul ...................., decedat(ă) la data de ..............., în calitate deasigurat/pensionar, având codul numeric personal ......................../dosar pensionare nr. .................,pentru titularii (numele şi calitatea):

1. ......................................................................;

2. ......................................................................;

3. ......................................................................;4. ......................................................................;5. ..................................................................... .În temeiul art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificărileşi completările ulterioare, optez*) pentru modul de calcul al pensiei în baza prevederilor Legiinr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi,în acest caz, solicit Casei de pensii sectoriale să pună în plată cuantumul cel mai avantajos.DaNu

Pentru determinarea bazei de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare potrivit Legiinr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aleg următoarele 6 luni consecutive........................... (luna/an)- .............................. (luna/an) din ultimii 5 ani de activitate.

(**În acest scop depun următoarele acte:

- carnet de muncă seria ........... nr. ..........., în original;

- carnet de asigurări sociale seria ........... nr. .........., în original;

- livret militar seria ................ nr. ............., în copie certificată;

- diploma de studii şi foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverinţa de certificare aperioadelor de studii învăţământ superior nr. ................. din ..................;

- adeverinţa privind sporurile la salariu ..................... în original;

- adeverinţa privind grupa superioară/condiţii de muncă ................. în original;

- act doveditor din care să reiasă cauza decesului;

- certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie;

- act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);

- adeverinţa de studii, în original;- decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;

- talon de plată a pensiei sau decizia de pensie, în copie.

DECLARAŢIE

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că:

- nu am săvârşit infracţiunea de omor sau tentativă de omor asupra susţinătorului decedat;

- nu sunt asigurat;

- nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;

- primesc/nu primesc indemnizaţii prevăzute de legi speciale - dosar nr. ............;

- primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............;

- primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;- nu s-a desfăcut căsătoria cu susţinătorul decedat;

- după decesul susţinătorului nu m-am recăsătorit;

- nu există urmaşi (în situaţia prevăzută la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cumodificările şi completările ulterioare).Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani şi la începerea fiecărui an şcolar/universitar săprezint, în termen de 10 zile, casei de pensii sectoriale dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmaşi).

Mă oblig a anunţa casa de pensii sectorială orice schimbare în situaţia proprie, de natură săconducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care îmi este stabilită sau mi se plăteşte pensia, întermen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.Am completat şi am citit conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

Data .................. Semnătura........................

* Dreptul de opţiune este recunoscut doar persoanelor cărora li se deschide dreptul de pensie militară întermen de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şicompletările ulterioare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 122 din această lege.

** Nu se completează, în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (9) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şicompletările ulterioare.

 

 

ANEXA Nr. 6 la Metodologie

REGULI privind ordonarea documentelor în dosarul de pensie, pentru fiecare categorie de pensie

I. Documentele din dosarul de pensie vor fi ordonate şi citite astfel:

1. Pentru pensia pentru limita de vârstă, anticipată şi anticipată parţială

- adresa de înaintare a dosarului;
- cererea de pensionare;

- procura specială;

- fişa de pensie;

- certificatul de naştere, în copie;

- certificatul de căsătorie, în copie;

- carte de identitate, în copie;

- brevetul/atestatul privind acordarea Semnului onorific, în copie, sau adeverinţa, în original, din care rezultă conferirea Semnului onorific;

- certificatul care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat,sau al Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revoltamuncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- carnetul de muncă, în original ;

- adeverinţă privind vechimea în muncă, după caz;

- diploma de absolvire a învăţământului universitar, copie certificată de structura careîntocmeşte dosarul de pensioane, după caz, documente din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

- livretul militar, în copie certificată de structura care întocmeşte dosarul de pensioane sau, după caz, document care să ateste situaţia militară;

- adeverinţă cu veniturile realizate lunar;

- adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent;- adeverinţă privind grupele/condiţiile de muncă;

- adeverinţa/fişa cu locurile de muncă/ în care a lucrat solicitantul şi care îi dau dreptul laîncadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în copie;

- alte documente, întocmite în condiţiile legii.

2. Pentru pensia de invaliditate:

- documentele prevăzute la punctul 1;

- decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;

3. Pentru pensia de urmaş:- documentele prevăzute la punctul 1, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu aveacalitatea de pensionar;

- declaraţia pe propria răspundere;

- actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (certificat naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces, carte de identitate), în copii;

- decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, în original;

- decizia de pensie şi talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar, în copie;

- adeverinţă de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original.

II. Copiile documentelor ce însoţesc cererea de pensionare se certifică pentru conformitatecu originalul, potrivit prevederilor art. 6 din prezenta metodologie.

 

 

 

ANEXA Nr. 7 la Metodologie

- MODEL -

ROMÂNIA

MINISTERUL/INSTITUŢIA.........................

Exemplarul nr.__

Unitatea _____________________

Nr. ____________din __________________

Către

CASA DE PENSII SECTORIALĂ

A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE/MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE/SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII

În temeiul dispoziţiilor art. 61 alin. (4) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare destat, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem dosarul de pensionare privind pe domnul/doamna __________________________________________________________________,cuprinzând următoarele documente:_________________________________________________.

COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII ______________________________

(gradul)__________________________(prenumele şi numele)

 

 

 

 

 

Sursa site e monitor si site MAI

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite