topSite
 

Ai nevoie de sfatul unui avocat ?

Raspuns garantat in maxim 24H ! Raspund avocati cu peste 10 ani experienta de barou.

mmagazin online de piese  moto, echipament moto

Ordin privind formarea inițială în instituțiile de formare ale MAI a polițiștilor locali, în anul 2016

Ordin MAI privind formarea iniţială, în anul 2016, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

Având în vedere dispoziţiile art. 18 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010, în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. Instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2016, un număr de 1445 locuri, în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.

Art. 2. Instituţiile de formare prevăzute la art. 1, repartizarea numărului de locuri, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

(1) Formarea iniţială a personalului poliţiei locale în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere se desfăşoară potrivit curriculumului unitar întocmit de către Direcţia Generală Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după consultarea structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

(2) Poliţiştii locali care au funcţii de conducere urmează pe timpul cursului de formare iniţială şi modulul de management, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) La solicitarea instituțiilor beneficiare, modulul de management organizat la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne poate fi urmat și de către poliţiştii locali care ocupă funcții de conducere și se află în una dintre următoarele situații:

a) au urmat programul de formare iniţială fără parcurgerea modulului de management;

b) se află sub incidența prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - Direcţia Generală Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne transmite inspectoratelor generale şi instituţiilor de formare situaţia centralizată cuprinzând repartizarea solicitărilor instituţiilor beneficiare privind formarea iniţială a poliţiştilor locali.

Art. 5. - (1) Instituţiile beneficiare transmit dosarele de înscriere la instituţiile de învăţământ la care au fost repartizate, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de începerea programelor de formare iniţială.

(2) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

a) cerere/raport personal de înscriere la curs, aprobată de şeful structurii de poliţie locală;

b) adeverinţa medicală de la medicul de familie din care să reiasă faptul că este apt medical să desfăşoare activităţi de pregătire fizică şi de instrucţia tragerii;

c) cartea de identitate în fotocopie;

d) diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma de licenţă eliberată de ultima instituţie de învăţământ absolvită, în fotocopie;

e) certificat de cazier judiciar, în perioada de valabilitate;

f) permisul de conducere în fotocopie, după caz;

g) două fotografii tip ¾ cm.

(3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de studii pentru personalul propus să participe la programele de formare iniţială şi certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse în fotocopie în dosarele de înscriere se realizează de către instituţiile beneficiare.

(4) La prezentarea la instituţia de formare, cursantul va prezenta cartea de identitate în original.

Art. 6. - (1) Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins între 15 şi 35 de cursanţi, stabilit de conducătorii instituţiilor care asigură formarea iniţială, în limita numărului de locuri repartizat, care dispun şi înmatricularea acestora.

(2) Grupele de management constituite în condițiile art. 3 alin. (3) pot fi compuse din minimum 5 cursanți.

Art. 7. - (1) Achitarea cheltuielilor de şcolarizare privind programele de formare inițială și modulele de management, precum și a cheltuielilor de cazare și servire a hranei, se realizează de către structurile poliţiei locale, în baza contractelor de formare profesională încheiate în acest scop.

(2) Sumele încasate de instituțiile de formare conform alin. (1), pentru servire a hranei, se utilizează pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor. (3) Celelalte sume încasate conform alin. (1) se fac venit la bugetul de stat și se virează la bugetul de stat în maximum 30 de zile de la data încasării acestora.

Art. 8. - (1) In cazul neprezentării sau nepromovării examenului de absolvire, respectiv a evaluării de competență în cazul modulului de management, la cerere, cursantului în cauză i se eliberează adeverinţă de participare la cursuri, în care se specifică competenţele certificate în urma şcolarizării.

(2) Cursantul aflat în situaţia prezentată la alin. (1), în baza adeverinţei eliberate de instituţia de formare privind certificarea tuturor competenţelor prevăzute de curriculum, are posibilitatea de a solicit a reexaminarea, o singură dată, în termen de 6 luni de la finalizarea programului de formare iniţială, respectiv a modului de management, cu oricare din seriile următoare, la oricare dintre instituţiile de formare prevăzute în anexă care organizează în această perioadă examen de absolvire. Reexaminarea se realizează cu plata cheltuielilor de cazare și servire a hranei, dacă este cazul, fără plata unor cheltuieli suplimentare privind programele de formare inițială și modulele de management.

(3) În situaţia în care cursantul nu are certificate toate competenţele prevăzute în curriculum sau a nepromovării reexaminării în condiţiile prevăzute la alin. (2), pentru dobândirea competenţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulației rutiere, după caz, polițistul local trebuie să repete programul de formare sau modulul de management. Solicitarea se formulează de structura poliţiei locale în care este încadrat, cu suportarea din nou a cheltuielilor prevăzute la art. 7, detaliate după caz.

(4) Examenul de absolvire pentru formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, respectiv evaluarea de competență în cazul modulului de management, poate fi susținut/susținută numai în situația frecventării a cel puțin 80% din orele aferente fiecărei competențe din planul de învățământ.

Art. 9. - (1) Certificatul de absolvire a cursului, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, însoţit, la cerere, de foaia matricolă, se eliberează de către instituţia de formare în care cursantul a susţinut examenul de absolvire, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) În urma promovării modulului de management, polițiștilor locali prevăzuți la art. 3 alin. (3), li se eliberează o adeverință în acest sens.

(3) Stabilirea nivelului taxelor pentru eliberarea certificatelor prevăzute la alin. (1) și a adeverințelor prevăzute la alin. (2), precum și destinația sumelor provenite din respectivele taxe, se efectuează conform prevederilor legale în vigoare.

Art.10. - Pe parcursul programului de formare, cursantul are obligaţia respectării regulamentului intern al instituţiei de formare.

Art. 11. - Structurile cu atribuţii stabilite prin prezentul ordin vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

PETRE TOBĂ

I. Instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei instituţii de învăţământ

Institutul de Studii pentru Ordine Publică București: 22.02- 20.05.2016 - 40 locuri; 12.09-19.12.2016 - 40 locuri.

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne Orăștie: 22.02- 20.05.2016 - 50 locuri; 09.05-05.08.2016- 50 locuri; 12.09-09.12.2016- 50 locuri.(Instituţia asigură organizarea, în mod distinct, a modulului de management în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (3), în trei serii a câte 25 locuri, astfel:07.03 - 11.03.2016 - 25 locuri;06.06 - 10.06.2016 - 25 locuri;05.09 - 09.09.2016 - 25 locuri.)

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr" Câmpina: 29.02-27.05.2016 - 50 locuri; 19.09-16.12.2016 - 50 locuri.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan" Cluj Napoca: 22.02- 20.05.2016 - 50 locuri; 19.09-16.12.2016 - 50 locuri. (instituția nu asigură cazare)

Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu" Slatina: 22.02-20.05.2016 - 125 locuri; 09.05-05.08.2016 - 125 locuri; 12.09-09.12.2016- 200 locuri.

Centrul Chinologic „dr. Aurel Greblea" Sibiu: 05.12.2016-03.03.2017 - 50 locuri. (instituția nu asigură servirea hranei)

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu" Oradea: 22.02- 20.05.2016 - 25 locuri.

Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta Turnu Severin: 22.02-20.05.2016 - 40 locuri; 05.09-02.12.2016 - 40 locuri.

Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi: 12.09-09.12.2016 - 110 locuri.

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române: 29.02-27.05.2016 - 50 locuri; 29.08-25.11.2016 - 50 locuri.

Centru de perfecţionare a pregătirii cadrelor de jandarmi

locația Gheorgheni: 22.02-20.05.2016 - 30 locuri; 03.05-29.07.2016- 60 locuri; 12.09-09.12.2016 - 60 locuri.

locația Sfântu Gheorghe: 25.04-22.07.2016 - 25 locuri; 12.09-09.12.2016 - 25 locuri.


II. Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială

1. Programul de formare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei.

2. Modulul de management organizat la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne = 154 lei.

3. La solicitare, instituţiile de formare asigură:

a) cazare în incinta instituţiei. Tarifele de cazare se stabilesc de către instituţiile de formare conform prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

b) servirea hranei, zilnic, cu 3 mese principale. Contravaloarea acestora este de până la 30 lei/zi.

Sursa: site e monitor si site MAI

  • TEL INFO-CONSUMATOR: 0800 080 999 - linie telefonica cu apelare gratuita
  • Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
  • Adresa:Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
  • Tel.:0244/576.436
  • Tel.:0344/401394; 0344/401.395
  • Fax:0244/576.643
  • e-mail:reclamatii.prahova@opc.ro
  • www.anpc.gov.ro
powered by Payu
endSite