29.02.2020

Cum se constituie un sindicat

În perioada actuală, când majoritatea agenţilor economici se confruntă cu dificultăţi economice şi recurge din ce în ce mai des la disponibilizarea personalului, salariaţii îşi pot apăra mai eficient drepturile dacă sunt constituiţi în sindicate.

Asocierea salariaţilor sub forma sindicatelor este reglementată în special de Codul Muncii si de Legea  nr.54/2003 (Legea sindicatelor). Potrivit Legii sindicatelor exista mai multe categorii de persoane care se pot asocia în sindicate, cum sunt:

Trebuie să ştiţi că pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 persoane din aceeaşi ramură sau profesiune, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea la angajatori diferiţi. Prima etapă pentru constituirea unui sindicat o constituie adoptarea statutului, respectiv elaborarea unui proiect de statut, ce este aprobat de adunarea generala a membrilor fondatori.

Statutul unui sindicat trebuie să cuprindă anumite prevederi obligatorii:

a) scopul constituirii, denumirea şi sediul organizaţiei sindicale;
b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei sindicale;
c) drepturile şi îndatoririle membrilor;
d) modul de stabilire şi încasare a cotizaţiei;
e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere şi de revocare, durata mandatelor şi atribuţiile lor;
f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului şi de adoptare a hotărârilor;
g) mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial;
h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale, transmiterea ori, după caz, lichidarea patrimoniului, cu specificarea că bunurile date în folosinţă de către stat vor fi restituite acestuia.

După aprobarea şi semnarea statutului de către fondatori, organizaţia va trebui să dobândească personalitate juridică, prin înscrierea la judecatoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul. În acest sens, persoana împuternicită de membrii fondatori prin procesul-verbal de constituire va depune o cerere de înscriere la judecătorie, însoţită de următoarele acte:

a) procesul-verbal de constituire a organizaţiei sindicale, semnat de cel puţin 15 membri fondatori;
b) statutul organizaţiei sindicale;
c) lista membrilor din organul de conducere al organizaţiei sindicale, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii şi domiciliului;
d) procura autentică a împuternicitului special, dată prin procesul-verbal de constituire prevăzut la lit. a).

După verificarea condiţiilor legale, instanţa va pronunţa o hotarâre de admitere sau respingere, ce se va comunica, în 5 zile de la pronunţare, semnatarului cererii de înscriere. In termen de 7 zile de la rămânerea definitivă a hotarârii, judecatoria va înscrie din oficiu, organizaţia sindicală astfel constituită în registrul special ţinut la această instanţă.

Sindicatul dobândeşte personalitate juridică, deci poate funcţiona legal, de la data acestei înscrieri. În condiţiile Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, sindicatele pot obţine reprezentativitate la nivelul unei unităţi (angajator) şi pot participa astfel la negocierea contractului colectiv de muncă.